min

PLB020010 SUDETY WAŁBRZYSKO-KAMIENNOGÓRSKIE

Powierzchnia : 31574.1 ha Kod obszaru: PLB020010

FE
 
11 lutego 2011

 

Położenie:
obejmuje obszar 31 574,1 ha położony w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Boguszów-Gorce (2 699,8 ha), Czarny Bór (3 014,9 ha), Głuszyca (3 645,3 ha), Jedlina-Zdrój(612,9 ha), Kamienna Góra — gmina miejska (10,9 ha), Kamienna Góra — gmina wiejska (6 041,8 ha), Lubawka (5 425,7 ha), Mieroszów (7 609,8 ha), Nowa Ruda (148,8 ha), Stare Bogaczowice (917,9 ha), Szczawno-Zdrój (675,3 ha) i Wałbrzych (771,0 ha);

Opis obszaru:
Obszar znajduje się w obrębie tzw. depresji śródsudeckiej i obejmuje Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Zawory i część Wzgórz Bramy Lubawskiej oraz wcinające się pomiędzy nimi Kotlinę Kamiennogórską i Obniżenie Ścinawki.

Góry Kamienne to długie pasmo w kształcie łuku z ramionami skierowanymi na południe, zbudowane z permskich skał wulkanicznych: ryolitów, trachybazaltów i tufów wulkanicznych, leżących na podłożu plastycznych skał osadowych. Pomimo, że są to góry stosunkowo niskie to jednak dzięki specyficznej strukturze geologicznej charakteryzują się one dużą stromością stoków i silnie zróżnicowanym profilem linii grzbietowej. Patrząc od zachodu Góry Kamienne dzielą się na:

 • Góry Krucze,
 • niewysokie Pasmo Czarnego Lasu
 • i Wzgórza Krzeszowskie,
 • następnie Masyw Dzikowca
 • i Pasmo Lesistej
 • oraz najrozleglejsze Góry Suche.

Od południa opadają w Kotlinę Krzeszowską, którą zamyka niewielkie, graniczne pasmo Zaworów zbudowane ze skał piaskowcowych stanowiących fragment tarczy Basenu Czeskiego, przechodzący ze strony Czech.

Uwzględniono również leżący pomiędzy Zaworami a Górami Suchymi fragment Obniżenia Ścinawki w okolicy Mieroszowa.
Leżące bardziej na północ Góry Wałbrzyskie tworzą izolowane, zalesione kopuły wzniesione do 400 m ponad poziom Pogórza Wałbrzyskiego. Pod względem rzeźby i budowy geologicznej nie różnią się one istotnie od Gór Kamiennych.

Patrząc od zachodu, Góry Wałbrzyskie są tworzone przez następujące jednostki:

 • Masyw Krąglaka,
 • Masyw Trójgarbu,
 • Masyw Chełmca,
 • Masyw Borowej,
 • Rybnicki Grzbiet
 • i Góry Czarne.

U podnóża Chełmca znajduje się niewielka, podzielona zalesionymi wzniesieniami Kotlina Wałbrzyska, na terenie której rozciąga się miasto Wałbrzych.
Na zachód od Gór Kamiennych, na linii północ-południe, rozciąga się wypreparowana w mało odpornych skałach karbońskich Kotlina Kamiennogórska rozdzielająca Sudety Środkowe od Sudetów Zachodnich.
Stanowi ona najniższe obniżenie w granicznym paśmie Sudetów. Z jej płaskiego dna wznoszą się strome szczytyWzgórz Bramy Lubawskiej.

Szata roslinna:
W krajobrazie tego obszaru przeważają rozległe obszary bardzo ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, przy mniejszym udziale gruntów ornych. W wyniku sąsiedztwa licznych ośrodków przemysłowych lasy zostały silnie zmienione w wyniku intensywnej eksploatacji, jednak na znacznych obszarach zachowały się cenne jaworzyny, kwaśne i żyzne buczyny górskie, podgórskie łęgi olszowo-jesionowe oraz fragmenty borów bagiennych. Istotny jest również znaczny udział wychodni i osuwisk skalnych oraz licznych niewielkich zbiorników wodnych. Ze względu na znaczne walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe region ten powinien rozwijać się w kierunku agroturystyki i nieszkodliwych dla przyrody form turystyki.

Zwierzęta:
Bocian czarny, Bocian biały, Trzmielojad, Kania czarna, Błotniak stawowy,Sokół wędrowny, Jarząbek, Kropiatka, Derkacz, Żuraw, Puchacz, Sóweczka, Włochatka, Zimorodek, Dzięcioł zielonosiwy, Dzięcioł czarny, Dzięcioł średni, Lerka, Jarzębiatka, Muchołówka mała, Muchołówka białoszyja, Gąsiorek, Ortolan, Czeczotka, Perkozek, Perkoz dwuczuby, Łabędź niemy, Cyraneczka, Czernica, Jastrząb, Krogulec, Pustułka, Kobuz, Przepiórka, Wodnik, Kokoszka, Łyska, Czajka, Kszyk, Słonka, Siniak, Turkawka, Krętogłów, Brzegówka, Świerszczak, Strumieniówka, Trzcinniczek, Srokosz, Dziwonia

Gmina:
 • Boguszów-Gorce (M)
 • Czarny Bór (W)
 • Głuszyca (MW)
 • Jedlina-Zdrój (M)
 • Kamienna Góra (M)
 • Kamienna Góra (W)
 • Lubawka (MW)
 • Mieroszów (MW)
 • Nowa Ruda (W)
 • Stare Bogaczowice (W)
 • Szczawno-Zdrój (M)
 • Wałbrzych (M)
ekologia to eko.org.pl