min

PLB020002 GRĄDY ODRZAŃSKIE

Powierzchnia: 19999.3 ha. Kod obszaru: PLB020002. Stwierdzono tu występowanie 113 gatunków lęgowych ptaków.

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 19999.3 ha.
Kod obszaru: PLB020002
Stwierdzono tu występowanie 113 gatunków lęgowych ptaków.
 

Położenie obszaru: Obszar znajduje sie w województwie dolnośląskim, regionach: wrocławskim, nyskim, opolskim oraz w małym procencie w mieście Wrocław, obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry między Narokiem a Wrocławiem.

Opis obszaru: Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmeliorowany.

Szata roślinna: Dolina pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe płaty zadrzewień olszowo-wiązowych i wierzbowo-topolowych.

Zwierzęta: Stwierdzono tu występowanie 113 gatunków lęgowych ptaków. Jako duży i zwarty obszar łęgowych i grądów powstałych na łęgach, lasy te stanowią jedną z ostatnich ostoi dla wielu gatunków ptaków mających bardzo ograniczony zasięg występowania w kraju lub zagrożonych wyginięciem. Do takich gatunków należą: dzięcioł średni Dendrocopos medius (gatunek niemal nie występujący już w Europie na zachód od Polski; ściśle związany ze starymi dąbrowami), dzięcioł zielonosiwy Picus canus i dzięcioł zielony P. viridis (gatunki występujące w większych zagęszczeniach jedynie w lasach dolin rzecznych), muchołówka białoszyja Ficedula albicolis (w Polsce liczniej występująca jedynie w Puszczy Białowieskiej), kania czarna Milvus migrans i kania ruda M. milvus, gatunki drastycznie zmniejszające swoją liczebność w całym areale swojego zasięgu, trzmielojad Pernis apivorus (nieliczny ptak szponiasty w części zachodniej Polski, związany głównie z lasami dolin rzecznych), orlik krzykliwy Aquila pomarina (regularne coroczne obserwacje wskazują na możliwość gniazdowania tego gatunku związanego z podmokłymi lasami otoczonymi łąkami; poza niewielkim obszarem w woj., opolskim z 13 parami lęgowymi jedyne miejsce w południowo-zachodniej Polsce; gatunek zagrożony w skali europejskiej), kobuz Falco subbuteo (gatunek silnie zmniejszający swoją liczebność na terenie całej Europy). Większość z tych gatunków została zawarta w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
    Cały ten obszar stanowi miejsce licznego występowania grupy gatunków, które w katastrofalny sposób zmniejszają swoją liczebność, bądź wyginęły już zupełnie na obszarze Europy Zachodniej. Należą tu: bocian biały Ciconia ciconia, bocian czarny C. nigra, gąsiorek Lanius collurio, jarzębatka Sylvia nisoria, mazurek Passer montanus, oraz gatunki wyżej wymienione.
    Podobnie jest z gatunkami nie zagrożonymi, ale występującymi zwykle w wielu miejscach, ale w bardzo małej liczebności, nie rzadko jako stanowiska pojedynczych par. Tu można wymienić m.in. świerszczaka Locustella naevia, strumieniówkę L. fluviatilis, rokitniczkę Acrocephalus schoenobaenus, remiza Remiz pendulinus i srokosza Lanius excubitor.
 

Gmina:
  • Siechnice (MW)
  • Oława (W)
  • Oława (M)
  • Jelcz-Laskowice (MW)
  • Czernica (W)
  • Brzeg Dolny (MW)
  • Wrocław
ekologia to eko.org.pl