min

PLB020004 ZBIORNIK MIETKOWSKI

Powierzchnia: 1193.9 ha. Kod obszaru: PLB020004. W ostoi występuje co najmniej 7 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 1193.9 ha
Kod obszaru: PLB020004
W ostoi występuje co najmniej 7 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim koło miejscowości Mietków.

Opis obszaru; Głównym elementem obszaru jest zbiornik retencyjny, który w okresach suchych umożliwia podniesienie poziomu wody w Odrze, ułatwiając żeglugę. Pełni też funkcję żwirowni i ochrony przeciwpowodziowej, stąd charakteryzuje się dużymi wahaniami poziomu wody. Okresowo pojawiają się duże obszary odsłoniętego mulistego dna  (żerowisko siewkowatych). Efektem wydobywania żwiru zwałowiska ziemi, tworzące przy wysokich stanach wody, małe wyspy - miejsce gniazdowania mew, rybitw itp.

Szata roślinna: Wysoki poziom wody przyczynia się do zaniku roślinności wynurzonej - miejsca bytowania wielu gatunków ptaków.  Zbiornik otoczony jest falistym terenem zajętym przez rozmaite uprawy, takie jak: kukurydza, rzepak itp.

Zwierzęta: W ostoi występuje co najmniej 7 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym występuje ohar (PCK) - 1%-2% populacji krajowej, rybitwa rzeczna i mewa czarnogłowa - powyżej 1% populacji krajowej. Miejsce odpoczynku ptaków w okresie wędrówek i zimowisko niektórych gatunków (w okresie wędrówek gęsi: gęś zbożowaj Anser fabalis tworzy stada liczące ponad 40000 osobników, zaś w zimie, gdy zbiornik nie jest zamarznięty, przebywa tu 7000-9000 osobników.) Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej mewy czarnogłowej oraz rybitwy rzecznej. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej; stosunkowo duże koncentracje osiąga gęś białoczelna, krzyżówka, siewnica, łęczak i kulik wielki (PCK); ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników.


 

Gmina:
  • Mietków (W)
ekologia to eko.org.pl