min

PLH020008 Kościół w Konradowie

Powierzchnia: 0.3 ha. Kod obszaru: PLH020008. Jedna z największych na Dolnym Śląsku koloni rozrodczych nocka dużego wraz z żerowiskiem.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 0.3 ha.
Kod obszaru: PLH020008.
Jedna z największych na Dolnym Śląsku koloni rozrodczych nocka dużego wraz z żerowiskiem.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, w rejonie wałbrzyskim w miejscowości Konradów.

Opis obszaru: Obszar Natura stanowią strych i wieża kościoła w Konradowie wraz z terenami  żerowiskowymi kolonii obejmującymi otoczenie wsi Konradów aż po miejscowość Trzebieszowice. Strych obiektu jest w stanie dobrym - wieża będzie w przyszłości remontowana.

Szata roślinna: W obszarze znajduje się 7 siedlisk wyminionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Można tutaj znaleźć m.in. niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie, ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii a wśród zbiorowisk leśnych kwaśne buczyny, żyzne buczyny, pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Zwierzęta: Teren zamieszkują kolonie rozrodcze nocka dużego i gacka brunatnego. Jest to schronienie jednej z największych na Dolnym Śląsku kolonii rozrodczych nocka dużego (do 300 osobników). Zagrożenie stanowić mogą niekontrolowane prace remontowe połączone z likwidacją wlotów lub wykorzystaniem toksycznych środków ochrony drewna.


 

Gmina:
  • Lądek-Zdrój (MW)
ekologia to eko.org.pl