min

PLH020011 Rudawy Janowickie

Powierzchnia: 6635.0 ha. Kod obszaru: PLH020011. Obszar od wielu lat objęty ekstensywną gospodarką pastwiskową co pozwoliło na zachowanie unikalnych dla Sudetów cech szaty roślinnej i kulturowego krajobrazu.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 6635.0 ha.
Kod obszaru: PLH020011
Obszar od wielu lat objęty ekstensywną gospodarką pastwiskową co pozwoliło na zachowanie unikalnych dla Sudetów cech szaty roślinnej i kulturowego krajobrazu.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, rejonie jeleniogórskim, na pograniczu Rudaw Janowickich i Kotliny Kamiennogórskiej.

Opis obszaru: Zajęty przede wszystkim przez łąki i pastwiska oraz lasy (duży udział lasów gospodarczych), lecz z zachowanymi niewielkimi fragmentami zbiorowisk naturalnych.  Podłoże geologiczne jest zróżnicowane, obejmuje strefę kontaktową masywu granitoidowego ze skałami metamorficznymi, co powoduje lokalnie występowanie gleb zasobnych w metale ciężkie.

Szata roślinna: W obszarze stwierdzono 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z których największą powierzchnię zajmują niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (20,18%). Obszar szczególnie ważny dla ochrony łąk wilgotnych i świeżych, należących do najlepiej rozwiniętych i zajmujących jedne z bardziej znaczących powierzchni w Sudetach. W okolicach Miedzianki i Wieściszowic spotykamy unikalne na Dolnym Śląsku fragmenty muraw z klasy Violetea calaminariae. Występują tu również murawy naskalne, torfowiska zasadowe i zbiorowiska naskalnych paproci. Łącznie siedliska Natura zajmują tu prawie 30% powierzchni. Na terenie nie odnotowano gatunków roślin naturowych, jednak występują gatunki z Krajowej Czerwonej Listy min: dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia), turzyca Davalla (Carex davalliana) czy kruszczyk błotny (Epipactis palustris).

Zwierzęta: Obszar jest ważny dla ochrony głowacza białopłetwego Cottus gobio (duża populacja). Na uwagę zasługują również liczne sztolnie, które są zimowiskami wielu zagrożonych gatunków nietoperzy, w tym podkowca małego (Rhinolophus hipposideros), nocka dużego (Myotis myotis), nocka łydkowłosego (M. dasycneme) i mopka (Barbastella barbastellus). Na łąkach żyja oba gatunki modraszków i czerwończyk nieparek, zaś w starej alei lipowej koło Antonówki – pachnica dębowa.
 

Gmina:
  • Marciszów (W)
  • Kowary (M)
  • Kamienna Góra (W)
  • Kamienna Góra (M)
  • Janowice Wielkie (W)
ekologia to eko.org.pl