min

PLH020019 Pasmo Krowiarki

Powierzchnia: 5423.2 ha. Kod obszaru: PLH020019. Główną wartością obszaru zachowane buczyny storczykowe.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 5423.2 ha.
Kod obszaru: PLH020019
Główną wartością obszaru zachowane buczyny storczykowe.

Położenie:Obszar znajduje sie w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim i obejmuje pasmo Krowiarki.

Opis obszaru: Krowiarki są niewielkim, silnie rozczłonkowanym pasmem górskim w obrębie Masywu Śnieżnika. Niewielkie wzniesienia zbudowane są ze zmetamorfizowanych wapieni, widocznych w postaci naturalnych wychodni skalnych oraz odsłonięć w licznych kamieniołomach. Naturalne lasy, żyzne i bardzo bogate florystycznie, są obecnie porozdzielane na niewielkie kompleksy, izolowane polami i łąkami. W pokryciu terenu dominują lasy, ponadto dużą powierzchnie zajmują pola i łąki. Pozostały teren to czynne kamieniołomy, nieużytki porolne w różnym stadium regeneracji oraz inne siedliska antropogeniczne.

Szata roślinna: Główną wartością obszaru są zachowane buczyny storczykowe. W sąsiedztwie odsłonięć wapieni, na piarżyskach wapiennych i inicjalnych stadiach gleb rozwinęły się bardzo rzadkie w Polsce murawy kserotermiczne z rzędu Brometalia erecti, Ogółem stwierdzono tu (mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni) 18 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, pokrywających prawie 30% powierzchni obszaru.  Obszar ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony obuwika pospolitego

Zwierzęta: Obszar stanowi ważną ostoję chiropterofauny - występuje tutaj nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), nocek duży (Myotis myotis) oraz podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) a poza tym oba gatunki modraszków.

 

Gmina:
  • Bystrzyca Kłodzka (MW)
  • Kłodzko (W)
  • Lądek-Zdrój (MW)
  • Stronie Śląskie (MW)
ekologia to eko.org.pl