min

PLH020020 Przełomy Pełcznicy pod Książem

Powierzchnia: 240.3 ha. Kod obszaru: PLH020020. Główną wartością są dobrze zachowane grądy zboczowe Aceri-Tilietum

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 240.3 ha.
Kod obsyaru: PLH020020
Główną wartością są dobrze zachowane grądy zboczowe Aceri-Tilietum

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, w sąsiedztwie miejscowości Książ.

Opis obszaru: Obszar obejmuje przełomowe doliny rzek Pełcznica i Szczawnik zorientowane południkowo wypreparowane w zlepieńcach na długości 2 km i szerokości do 1,5 km oraz dzielący je grzbiet. Ściany wąwozów tworzą odsłonięte skały oraz w różnym stopniu ustabilizowany rumosz skalny.

Szata roślinna: Obszar ostoi niemal w całości pokrywają zbiorowiska leśne. Strome stoki są siedliskiem grądów zboczowych Aceri-Tilietum, ponadto wykształciły się tu kwaśne buczyny, lasy łęgowe, grądy i ciepłolubne dąbrowy. Obszar pokrywa się z granicami rezerwatu, przez co w jego obrębie znalazło się 12 ha zbiorowisk leśnych przeznaczonych do całkowitej przebudowy drzewostanu. Także część zbiorowisk kwaśnej buczyny (ok. 40 ha) oraz acydofilnych dąbrów (ok. 18 ha) wymaga stopniowej renaturalizacji. Tylko 2% powierzchni zajęte jest przez łąki i inne powierzchnie nieleśne związane z ruchem turystycznym. Łącznie stwierdzono tu 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Zwierzęta: W skład obszaru włączono też podziemia zamku Książ, będące słabo jak do tej pory zbadanym zimowiskiem kilku gatunków nietoperzy. Obszar obejmuje też zimowisko 3 gatunków nietoperzy z Załącznika II tej Dyrektywy: nocka dużego (Myotis myotis), nocka bechsteina (Myotis bechsteinii) i mopka (Barbastella barbastellus). W potokach żeruje wydra (Lutra lutra) , występuje też czerwończyk nieparek (Lycaena dispar).Gmina:
  • Świebodzice (M)
  • Wałbrzych (M)
ekologia to eko.org.pl