min

PLH020034 Dobromierz

Powierzchnia: 1162.1 ha. Kod obszaru: PLH020034. Obszar posiada wyjątkowy charakter ze względu na duże zróznicowanie siedliskowe.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 1162,1 ha.
Kod obszaru: PLH020034
Obszar posiada wyjątkowy charakter ze względu na duże zróznicowanie siedliskowe.


Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, niedaleko miejscowości Dobromierz.

Opis obszaru: Obszar obejmuje północno-zachodnią część Pogórza Bolkowsko-Wałbrzyskiego, które w dużej części jest chronione w granicach Książańskiego Parku Krajobrazowego. Podłoże geologiczne jest utworzone głównie przez różne typy skał magmowych (diabazy, łupki zieleńcowe, mylonity) z wychodniami skalnymi i piargami. Cały masyw jest rozcięty południkowo przez rzekę Strzegomkę i jej dopływ - Czyżynkę, która tworzy głębokie wąwozy porośnięte przez acydofilne i ciepłolubne dąbrowy oraz zboczowe lasy klonowo-lipowe W dolnym biegu wąwozu Strzegomki znajduje się zbiornik zaporowy, stanowiący źródło pitnej wody dla Dobromierza. Najżyźniejsze tereny obszaru, głównie na dnie dolin, są użytkowane jako łąki i pastwiska. Ponadto na obszarze znajdują się pozostałości opuszczonych kamieniołomów w południowo-wschodnich zboczach wzgórza Grabnik.

Szata roślinna: Na Pogórzu Bolkowsko-Wałbrzyskim znajduje się prawdopodobnie największa w Polsce powierzchnia zboczowych lasów klonowo-lipowych (9180) z pojedynczymi okazami cisa Taxus baccata oraz zubożone formy ciepłolubnych dąbrów. Najważniejszymi typami siedlisk przyrodniczych w tym obszarze są: zboczowe lasy  klonowo-lipowe (około 54 ha), podgórskie łęgi dębowo-jesionowo-wiązowe (5 ha) oraz niewielkie płaty naskalnych muraw należących do związku Alysso-Sedion. Występują tu następujące siedliska ciepłolubne: dąbrowy na zboczach doliny Czyżynki oraz niskie, kserotermiczne zarośla Cotoneaster integerrimus (w kamieniołomie na wzgórzu Grabnik).

Zwierzęta: Obszar ma mniejsze znaczenie dla świata „naturowych” zwierząt wśród których spotykamy gatunki cześciej notowane na Dolnym Śląsku jak bóbr europejski (Castor fiber), wydra (Lutra lutra), mopek (Barbastella barbastellus) i nocek duży (Myotis myotis) oraz oba gatunki modraszków (Myotis dasycneme i Myotis emarginatus).
 Gmina:
  • Dobromierz (W)
ekologia to eko.org.pl