min

PLH020035 Biała Lądecka

Powierzchnia : 73.1 ha. Kod obszaru: PLH020035.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia : 73.1 ha
Kod obszaru: PLH020035
Głównym przedmiotem ochronysiedliska włosieniczników z udziałem włosienicznika pędzelkowatego

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląkim, regionie wałbrzyskim, rozciąga się wzdłuż rzeki Biała Lądecka od Goszowa (km 33) do ujścia potoku Konradka w Trzebieszowicach (km 16,7).

Opis obszaru: Obejmuje koryto rzeczne na całej długości (ok. 16,3 km) oraz przyległe terasy rzeczne.

Szata roślinna: Terasy rzeczne pokryte są strefową mozaiką roślinności (ziołorośli, ekstensywnie użytkowanych łąk kośnych i lasów łęgowych). Głównym przedmiotem ochrony jest tu sama rzeka zajęta przez siedliska włosieniczników z udziałem włosienicznika pędzelkowatego Batrachium penicillatum - gatunku który ma tu jedno z czterech stanowisk w Polsce.

Zwierzęta: Biała Lądecka jest unikalną, przejściową strefę występowania głowacza białopłetwego Cottus gobio (gatunek z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG) oraz głowacza pręgopłetwego C. poecilopus.
 

Gmina:
  • Lądek-Zdrój (MW)
  • Stronie Śląskie (MW)
ekologia to eko.org.pl