min

PLH020033 Czarne Urwisko koło Lutyni

Powierzchnia : 36.1 ha Kod obszaru : PLH020033. Najistotniejszą jego wartością lasy jaworowo-lipowe

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 36,1 ha
Kod obszaru: PLH020033
Najistotniejszą jego wartością lasy jaworowo-lipowe


Położenie obszaru: Obszar znajduje sie w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, usytuowany jest ok. 1,5 km na NEE od Lądka Zdroju, w centralnej części Gór Złotych.

Opis obszaru: Obejmuje południowe stoki bazaltowego wzgórza w górnej części doliny Lutyni. Lasy bukowe i jaworowo-lipowe a także ekstensywnie użytkowane podgórskie łąki otaczają naturalne wychodnie bazaltu w najwyższej części wzgórza oraz pozostałości opuszczonych kamieniołomów w jego dolnej części.

Szata roślinna: Zidentyfikowno 6 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które pokrywają w sumie około 70% powierzchni obszaru. Najistotniejszą jego wartością są lasy jaworowo-lipowe (priorytetowy typ siedliska; 9,5 ha), reprezentujące tu podtyp sudecki. Ponadto występują tu żyzne lasy bukowe (ok. 1,5 ha) i kwaśne buczyny na wychodniach bazaltu (ok. 0,5 ha). Znaczną część obszaru pokrywają ekstensywnie użytkowane łąki (ok. 12 ha).

Zwierzęta: Na obszarze stwierdzono występowanie 2 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej (Dryocopus martius i Glaucidium passerinum) oraz zagrożonej w Polsce popielicy Glis glis.

Gmina:
  • Lądek-Zdrój (MW)
ekologia to eko.org.pl