min

PLH020003 Dolina Łachy

Powierzchnia: 991.2 ha. Kod obszaru: PLH020003.

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Łachy (dopływu Baryczy) na długości 10 km. zajętego przez dobrze zachowane i wykształcone zbiorowiska roślinne w międzywalu i jego najbliższym otoczeniu.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia: 991,2 ha
Kod obszaru: PLH020003
Ostoja jest ważnym korytarzem ekologicznym łączącym zlewnie Odry i Jezierzycy z doliną Baryczy
 


Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, w rejonie wrocławskim, w okolicach miejscowości Głębowice i Smogorzówek. Obejmuje fragment doliny rzeki Łachy (dopływu Baryczy) na długości 10 km.

Opis obszaru: Obszar zajęty przez dobrze zachowane i wykształcone zbiorowiska roślinne w międzywalu i jego najbliższym otoczeniu. Teren słabo zróżnicowany, nizinny, pocięty siecią kanałów i cieków naturalnych. W większej części leży na terasie zalewowej, rozwiniętej wśród łagodnych pagórów morenowych.

Szata roślinna: Na tym terenie występuje 10 typów siedlisk "naturowych", które łącznie zajmują 31,03% powierzchni. Największy procent pokrycia spośród nich stanowią niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (12%). Mimo że murawy w Dolinie Łachy nie zajmują dużej powierzchni to jednak spotyka się ich tutaj aż cztery rodzaje: ciepłolube, śródlądowe murawy napisaskowe; murawy kserotermiczne; górskie i niżowe murawy bliźniczkowe oraz  wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi. Wśród ważniejszych gatunków roślin występują: mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), selernica żyłkowana (Cnidium dubium), podkolan biały (Platanthera bifolia), długosz królewski (Osmunda regalis) i listera jajowata (Listera ovata).

Zwierzęta: Północno-wschodnia część zajęta przez obszary podmokłe (olesy, turzycowiska), stanowiące cenne siedliska dla płazów i ptaków (wśród nich wielu gatunków aneksowych). Występują tu także trzy gatunki naturowych motyli (barczatka kataks i oba modraszki) W części środkowej zaznacza się przewaga lasów łęgowych i grądowych, wśród których znaleziono ponad 150 starych dębów o wymiarach pomnikowych, z którymi związane są znaczące populacje kozioroga dębosza oraz pachnicy debowej Tu też występują koncentracje zwierząt i roślin typowych dla lasów liściastych, zaś w ciekach i na okresowych trzęsawiskach rozwijają się populacje piskorza, różanki, kozy, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. W części południowej zaznaczają się wyniesienia ze stokami na których występują murawy z rzadkimi gatunkami bezkręgowców (Leptophyes albovittata, Polyommatus coridon, Zygaena loti, Zygaena ephialtes). Ostoja jest ważnym korytarzem ekologicznym łączącym zlewnie Odry i Jezierzycy z doliną Baryczy


 

Gmina:
  • Wińsko (MW)
  • Wołów (MW)
  • Żmigród (MW)
ekologia to eko.org.pl