min

PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej

Powierzchnia : 1661.7 ha. Kod obszaru : PLH020066.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia : 1661.7 ha
Kod obszaru : PLH020066
Obszar obejmuje wiele cennych i dobrze zachowanych siedlisk przyrodniczych dzięki utrzymaniu tradycyjnego sposobu zagospodarowania terenu (ekstensywna gospodarka łąkarska i wypas).

Położenie : Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, w regionie jeleniogórskim, obejmuje fragment doliny Nysy Łużyckiej od Zgorzelca po Trzciniec.

Opis obszaru: Obejmuje silnie zróżnicowany krajobraz doliny rzecznej, od partii przełomowych między Trzcińcem a Posadą po łagodnie płynący ciek obszaru podgórskiego, z mozaikowym układem siedlisk i wieloma cennymi gatunkami biotopów nadrzecznych. W ukształtowaniu terenu dominują krajobrazy otwarte: łąki, głównie świeże oraz starorzecza. Nysa na tym odcinku jest rzeką uregulowaną, jednak częste wylewy powodują dobry stan zachowania towarzyszących jej siedlisk. Na skarpach pradoliny i na odcinku przełomowym wykształciły się zbiorowiska leśne. Teren jest objęty ekstensywną gospodarką pastersko-rolniczą.

Szata roślinna: Występuje tu 10 typów siedlisk przyrodniczych, z których najcenniejsze są lasy klonowo-lipowe oraz grądy objęte ochroną w rezerwacie „Grądy koło Posady”, oraz zespół siedlisk łąkowych stanowiących siedlisko wielu gatunków zwierząt. Teren jest silnie zagrożony przez inwazję synantropijnych gatunków roślin (głównie azjatyckie rdestowe) oraz gospodarkę człowiekawykopywanie stawów hodowlanych, zaorywanie łąk i zmiany przeznaczenia gruntów.

Zwierzęta: Poza gatunkami częstymi w innych ostojach, jak bóbr, wydra czy nocek duży, występuje tu szereg gatunków cennych owadów, a wśród nich trzepla zielona, czerwończyk nieparek i oba gatunki modraszków.

 

Gmina:
  • Bogatynia (MW)
  • Zawidów (M)
  • Zgorzelec (M)
  • Zgorzelec (W)
ekologia to eko.org.pl