min

PLH020098 Karszówek

Powierzchnia: 486.3 ha. Kod obszaru: PLH020098. Obszar jest istotny dla zachowania dużych populacji trzech gatunków motyli

FE
 
25 stycznia 2011

Powierzchnia: 486,3 ha.
Kod obszaru: PLH020098.
Obszar jest istotny dla zachowania dużych populacji trzech gatunków motyli

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, około 3 km na południowy wschód od Strzelina.

Opis obszaru: Obejmuje siedliska leśne Leśnictwa Gościęcice w Nadleśnictwie Henryków i łąkowe wzdłuż dwóch ramion rzeki Krynki i jednego jej dopływu.

Szata roślinna: Na terenie odnotowano występowanie 4 siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z czego największe znaczenie mają zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0). Gospodarka leśna nie była do tej pory zbyt intensywna, stąd bardzo dobrze zachowane starodrzewia z dużą liczbą okazałych drzew. Prawie 15 % obszaru stanowią ekstensywnie użytkowane wilgotne lub podmokłe łąki.

Zwierzęta: Obszar jest istotny dla zachowania dużych populacji trzech gatunków motyli: modraszka nausitous Maculinea nausithous, modraszka teleius Maculinea teleius i czerwończyka nieparka Lycaena dispar. Obszar obejmuje też jedno z liczniejszych w regionie stanowisk pachnicy dębowej  Osmoderma eremita.

Gmina:
  • Strzelin (MW)
ekologia to eko.org.pl