min

PLH080014 Nowosolska Dolina Odry

Powierzchnia: 6040.3 ha. Kod obszaru: PLH080014. Jeden z lepiej zachowanych i bardziej naturalnych fragmentów doliny Odry

FE
 
31 stycznia 2011

Powierzchnia: 6040,3 ha.
Kod obszaru: PLH080014.
Jeden z lepiej zachowanych i bardziej naturalnych fragmentów doliny Odry

Położenie: Obszar znajduje się w większej części w województwie lubuskim, zaledwie mały fragment znajduje się w województwie dolnośląskim. Leży na pograniczu dwóch regionów: zielonogórkiego (99% powierzchni) i legnicko-głogowskiego (1% powierzchni)

Opis obszaru: Obejmuje fragment doliny Odry (tereny zalewowe) od rejonu miejscowości Dobrzejowice do mostu na drodze łączącej miejscowości Zabór i Bojadła. 

Szata roślinna: Jeden z lepiej zachowanych i bardziej naturalnych fragmentów doliny Odry: stwierdzono tu występowanie 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących łącznie ok. 77% powierzchni obszaru. Dobrze zachowane są płaty, wciąż zalewanych lasów łęgowych i niskich grądów. Na tym terenie znajdują się typowo wykształcone płaty lasów i zarośli łęgowych, wciąż podlegających zalewom, oraz mozaika szuwarów turzycowych, mozgowisk, wilgotnych łąk i zarośli wierzbowych.

Zwierzęta: Na terenie odnotowano 16 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz 5 gatunków innych zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w tym mopka Barbastella barbastellus, piskorza Misgurnus fossilis, i traszkę grzebieniastą Triturus cristatus.

Gmina:
  • Żukowice (W)
ekologia to eko.org.pl