min

PLH080055 Przygiełkowiska koło Gozdnicy

Powierzchnia: 1767.7 ha. Kod obszaru: PLH080055. Znajduje się tu największe w Polsce skupisko przygiełki brunatnej Rhynchospora fusca

FE
 
31 stycznia 2011

Powierzchnia: 1767,7 ha.
Kod obszaru: PLH080055.
Znajduje się tu największe w Polsce skupisko przygiełki brunatnej Rhynchospora fusca

Położenie: Obszar znajduje się w dwóch województwach: lubuskim i dolnoślaskim oraz w regionach: zielonogórskim (90% powierzchni) i jeleniogórskim (10% powierzchni).

Opis obszaru: Stanowi on fragment zatwierdzonego obszaru "Uroczyska Borów Dolnośląskich". Szata roślinna zdominowana jest przez bory sosnowe, występują tam jednak rzadkie w skali kraju zbiorowiska roślinne, związane z ekosystemami wodno-błotnymi i torfowiskowymi.

Szata roślinna: Znajduje się tu największe w Polsce skupisko przygiełki brunatnej Rhynchospora fusca, jak również największe w kraju stanowisko ponikła wielołodygowego Eleocharis multicaulis., gatunku charakterystycznego dla siedliska 3130. W granicach obiektu występują małopowierzchniowe, dobrze zachowane i typowo wykształcone torfowiska wysokie z wrzoścem bagiennym Erico-Sphagnetum. Inne zespoły torfowisk wysokich to m.in.: Sphagnetum magellanici, Sphagnetum papillosi i Ledo-Sphagnetum magellanici.

Zwierzęta: Na terenie odnotowano dwa gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: trzeplę zieloną Ophiogomphus cecilia oraz zalotkę większą Leucorrhinia pectoralis

Gmina:
  • Węgliniec (MW)
ekologia to eko.org.pl