min

PLH020038 Góry Kamienne

Powierzchnia: 24098.9 ha. Kod obszaru: PLH020038. Obszar jest bardzo ważny dla ochrony rzadkich w Polsce podgórskich łąk Polygono-Trisetion

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 24098,9 ha.
Kod obszaru: PLH020038
Obszar jest bardzo ważny dla ochrony rzadkich w Polsce podgórskich łąk Polygono-Trisetion


Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim i wałbrzyskim. Proponowany obszar obejmuje stare, wulkaniczne Góry Kamienne oraz niewielką część piaskowców Gór Stołowych (Zawory). Zgodnie z podziałem fizjograficznym (Kondracki 1998) ostoja Góry Kamienne znajduje się w trzech mezoregionach: niewielkie fragmenty tego terenu położone w obrębie mezoregionów Gór Stołowych (Zawory) i Obniżenia Ścinawki, natomiast zasadnicza część znajduje się w obrębie mezoregionu Gór Kamiennych (mikroregiony: Góry Krucze, Kotlina Krzeszowska, Pasmo Lesistej, Kotlina Sokołowska, Wyżyna Unisławska, Góry Suche i Wzgórza Włodzickie).

Opis obszaru: Obszar jest częściowo przekształcony przez człowieka. Jest to głównie teren górzysty, w większości pokryty przez półnaturalne łąki oraz zbiorowiska leśne. Krajobraz jest silnie zróżnicowany, strome stożki gór oddzielają głębokie doliny potoków, a malowniczo położone w szerszych dolinach wsie okalają rozległe łąki kośne i pastwiska.

Szata roślinna: Na terenie Gór Kamiennych stwierdzono występowanie aż 17 typów siedlisk przyrodniczych, zajmujących w sumie prawie 50% powierzchni obszaru. Główne siedliska naturalne to lasy Tilio-Acerion, mezo- i eutroficzne buczyny oraz bory bagienne. Wśród półnaturalnych siedlisk nieleśnych należy zwrócić uwagę na ekstensywnie użytkowane podgórskie łąki należące do związku Arrhenatherion oraz łąki trzęślicowe, a także bardzo istotne bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe z kostrzewą czerwoną Festuca rubra, które pokrywają większość pastwisk. Obszar jest bardzo ważny dla ochrony rzadkich w Polsce podgórskich łąk Polygono-Trisetion (6520) oraz naskalnych muraw nawapiennych ze związku Alysso-Sedion (6110) w rezerwacie "Kruczy Kamień". Na niewielkich powierzchniach występują suche murawy (Brometalia erecti) i ich stadia sukcesyjne (obejmujące m.in. bogate stanowiska storczyków), siedliska naskalne oraz jaskinie.

Zwierzęta: Obszar jest ważny dla nietoperzy. Występuje tu podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, a także mopek Barbastella barbastellus i trzy gatunki nocków, mające zimowiska w sztolniach koło Uniemyśla i na Dzikowcu. Bardzo często występuje tu wydra, rzadkie są bóbr i traszka grzebieniasta. W potokach występują piskorz i minóg strumieniowy. Bogaty jest świat owadów – w bardzo dużych populacja występuje tu modraszek nausithous, rzadziej telejus, czerwończyk nieparek i pachnica dębowa.
 


 

Gmina:
  • Czarny Bór (W)
  • Głuszyca (MW)
  • Jedlina-Zdrój (M)
  • Kamienna Góra (W)
  • Lubawka (MW)
  • Mieroszów (MW)
ekologia to eko.org.pl