min

PLH020040 Masyw Ślęży

Powierzchnia: 5059.3 ha. Kod obszaru: PLH020040. Znajduje się tu jedyne. potwierdzone ostatnio w Polsce stanowisko mieczyka błotnego Gladiolus paluster.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 5059.3 ha.
Kod obszaru: PLH020040
Znajduje się tu jedyne, potwierdzone ostatnio w Polsce stanowisko mieczyka błotnego Gladiolus paluster.

Położenie obszaru: Obszar znajduje sie w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim oraz wrocławskim, prawie cały mieści się w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, obejmuje rezerwaty przyrody: Łąka Sulistrowicka, Góra Radunia, Góra Sobótka, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Skalna oraz 21 pomników przyrody nieożywionej.

Opis obszaru: Masyw Ślęży i przylegające wzgórza mają urozmaiconą budowę geologiczną. Występują tam: gabra, amfibolity, gnesjy, granity i serpentynity. Gleby należą do inicjalnych, brunatnych i bielicowych. Tutejsze lasy to żyzna i kwaśna buczyna, acydofilne i ciepłolubne dąbrowy oraz fragmenty łęgów i lasów stokowych rozrzucone wśród lasów gospodarczych. Na serpentynitach Góry Raduni wykształciła się unikatowa roślinność naskalna. Niewielką część obszaru zajmują łąki, miejscami zarastające w wyniku naturalnych procesów sukcesji i pola uprawne.

Szata roślinna: Obszar ważny dla ochrony bioróżnorodności. Stwierdzono tu 11 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Znajduje się tu jedyne, potwierdzone ostatnio w Polsce stanowisko mieczyka błotnego Gladiolus paluster. Odnotowano ważne w skali krajowej stanowisko zanokcicy klinowatej Asplenium cuneifolium.

Zwierzęta: Na szczególną uwagę zasługują cenne miejsca zimowania nietoperzy w sztolniach dawnej kopalni chromitów "Tąpadła" w górze Czernica oraz podziemia nieczynnego browaru w Sobótce Górce. Są one ważnymi zimowiskami zagrożonych gatunków, w tym nocka dużego (Myotis myotis), nocka Bechsteina (Myotis bechsteinii) i mopka (Barbastella barbastellus). Bogata i bardzo dobrze zbadana jest fauna bezkręgowców, a zwłaszcza pająków, chrząszczy i motyli.


 

Gmina:
  • Dzierżoniów (W)
  • Łagiewniki (W)
  • Marcinowice (W)
  • Sobótka (MW)
ekologia to eko.org.pl