min

PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa

Powierzchnia 330.70  ha. Kod obszaru: plh020043. Częścią obszaru o dużej wartości przyrodniczej jest meandrująca rzeka

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 330.7 ha.
Kod obszaru: PLH020043
Częścią obszaru o dużej wartości przyrodniczej jest meandrująca rzeka

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje głęboki wąwóz Nysy Kłodzkiej, położony na północ od Kłodzka, pomiędzy Młynowem i Opolnicą.

Opis obszaru: Strome stoki o nachyleniu 30-60% wznoszą sie do 60 m nad korytem rzeki. Zbocza pokryte są gęstymi, naturalnymi lasami, natomiast w dolinie rzecznej znajdują się łąki, pastwiska, zarośla wierzbowe oraz lasy łęgowe. W sąsiedztwie obszaru znajdują się trzy niewielkie wsie (Młynów, Podtynie i Morzyszów), ale wpływ człowieka na obszar jest niewielki i sporadyczny.

Szata roślinna: Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmują blisko 75% obszaru. Wśród nich najistotniejsze są naturalne lasy pokrywające skaliste zbocza - występują tu zarówno dobrze zachowane klonowo-lipowe lasy zboczowe (Aceri-Tilietum z chronionymi i górskimi gatunkami roślin) jak i ciepłolubne grądy z kostrzewą bladą Festuca pallens, lepnicą zwisłą Silene nutans i zanokcicą północną Asplenium septentrionale. Na niektórych wychodniach skalnych występuje roślinność chasmofityczna z zanokcicami oraz paprotką zwyczajną Polypodium vulgare. Częścią obszaru o dużej wartości przyrodniczej jest meandrująca rzeka z pionierską roślinnością żwirowisk, zaroślami wierzbowymi z pojedynczymi starymi wierzbami oraz ekstensywnie użytkowanymi łąkami kośnymi.

Zwierzęta: W lasach stokowych i grądach żerują mopki Barbastella barbastellus i nocki duże Myotis myotis, a nad Nysą Kłodzką zamieszkuje wydra Lutra lutra. Skrzydła doliny zajmują grądy, z bogatymi populacjami salamandry plamistej Salamandra salamandra. 

Gmina:
  • Bardo (MW)
  • Kłodzko (W)
ekologia to eko.org.pl