min

PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy

Powierzchnia: 5972.2 ha. Kod obszaru: PLH020050. Stanowisko kluczowe dla ochrony bezkręgowców. szczególnie występujących tu ważek

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 5972,2 ha
Kod obszaru: PLH020050
Stanowisko kluczowe dla ochrony bezkręgowców, szczególnie występujących tu ważek


Położenie obszaru: Obszar znajduje się w przewadze w województwie dolnośląskiem, w regionie jeleniogórskim. Położony jest w dolinie środkowej i dolnej Kwisy, od Nowogrodźca po ujście rzeki do Bobru.

Opis obszaru: Obszar obejmuje samą rzekę, jej terasy zalewowe wraz z przyległą do niej krawędzią doliny oraz fragmenty wysoczyzny. W wielu miejscach rzeka ma charakter naturalny z czynnymi procesami fluwialnymi polegającymi na podmywaniu niezabudowanych brzegów i tworzeniu żwirowych łach i odsypów.

Szata roślinna: Występuje tu 17 typów siedlisk naturowych, z czego szczególnie ważne są typowe dla słabo uregulowanej, w wielu miejscach meandrującej niżowej doliny rzecznej (m.in. brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea). Obszar kluczowy dla ochrony różnorodności biologicznej w skali całych Borów Dolnośląskich.

Zwierzęta: Stanowisko kluczowe dla ochrony bezkręgowców, szczególnie występujących tu ważek (trzepla zielona i zalotka większa) oraz pachnicy dębowej. Liczne stanowiska mają tu m.in. piskorz Misgurnus fossilis, różanka Rhodeus sericeus amarus, głowacz białopłetwy Cottus gobio, minóg strumieniowy Lampetra planeri, bóbr Castor fiber i wydra Lutra lutra.


 

Gmina:
  • Osiecznica
ekologia to eko.org.pl