min

PLH020051 Irysowy Zagon koło Gromadzynia

Powierzchnia: 38.8 ha. Kod obszaru: PLH020051. Obejmuje kompleksy łąk oraz zadrzewienia śródłąkowe. rozwijające się na skarpie pradoliny Odry.

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 38.8 ha.
Kod obszaru: PLH020051
Obejmuje kompleksy łąk oraz zadrzewienia śródłąkowe, rozwijające się na skarpie pradoliny Odry.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie legnicko-głogowskim, położony na terenie Wzniesień Lubińskich pomiędzy miejscowościami Gromadzyń i Mierzowice.

Opis obszaru: Obejmuje kompleksy łąk oraz zadrzewienia śródłąkowe, rozwijające się na skarpie pradoliny Odry. Są to głównie zbiorowiska łąk trzęślicowych, mniejszą rolę odgrywają tu fitocenozy innych typów roślinności (ziołorośla, turzycowiska, fitocenozy chwastów segetalnych). Główną formą użytkowania tych terenów była ekstensywna gospodarka kośna.

Szata roślinna: Większość powierzchni zajmują siedliska przyrodnicze roślinności nieleśnej ujęte w I załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Największe znaczenie mają bogate w gatunki łąki trzęślicowe. W ich składzie florystycznym znajdują niemal wszystkie gatunki charakterystyczne tych łąk oraz występują tu gatunki roślin ginących.

Zwierzęta: Łąki koło Gromadzenia są ważnym stanowiskiem bezkręgowców – występują tu barczatka kataks Eriogaster catax, czerwończyk nieparek Lycaena dispar  i oba gatunki modraszków Maculinea teleius i Maculinea nausithous.

 

Gmina:
  • Prochowice (MW)
ekologia to eko.org.pl