min

PLH020061 Dzika Orlica

Powierzchnia: 539.7 ha. Kod obszaru: PLH020061. Na uwagę zasługują dobrze zachowane siedliska nadrzecznych górskich olszyn

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 539,7 ha.
Kod obszaru: PLh020061
Na uwagę zasługują dobrze zachowane siedliska nadrzecznych górskich olszyn

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, na granicy Polsko-Czeskiej

Opis obszaru: Obszar ma kształt wąskiego pasa wyciągniętego w kierunku NW-SE i zajmuje fragment doliny rzeki Dzikiej Orlicy w jej górnym biegu, która na całym tym odcinku stanowi granicę państwową z Republiką Czeską. Są to głównie terasy zalewowe, nadzalewowe i dolne partie zboczy doliny o ekspozycji głównie SW. Cały obszar należy do zlewiska Morza Północnego (dorzecze Łaby).

Szata roślinna:  Łącznie stwierdzono 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym 2 priorytetowe), pokrywających łącznie około 64% powierzchni. Na uwagę zasługują dobrze zachowane siedliska nadrzecznych górskich olszyn (jedne z większych obszarowo wystąpień w Sudetach) i łęgów oraz związanych z nimi stanowisk gatunków górskich roślin, a także duże i dobrze zachowane powierzchnie łąk górskich oraz psiar. Szczelnie cenne są zachowane w stopniu doskonałym siedliska na kamieńcach rzek górskich (3220) .

Zwierzęta: Występuje tu 8 gatunków zwierząt ujętych w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej (w tym 4 gatunki bezkręgowców) 

Gmina:
  • Bystrzyca Kłodzka (MW)
  • Duszniki-Zdrój (M)
  • Międzylesie (MW)
  • Dzika Orlica, fot. Tomasz Gmerek
ekologia to eko.org.pl